ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
 1. دوره هشتم مسابقه

  Sharif AI Challenge 2018

  آخرین دوره برگزار شده از مسابقات

 2. دوره هفتم مسابقات

  Sharif AI Challenge 2018

  با توجه به تجربه ی موفق در برگزاری مسابقه با پشتیبانی زبان های مختلف برنامه نویسی، دوره‌ی هشتم با تغییر نام به «نبرد هوش مصنوعی شریف» برگزار شد. از طرفی با پیشرفت چشمگیر آن در دوره ی اخیر این رقابت دانشجویی به صورت بین المللی درآمد

 3. دوره ی هفتم مسابقات

  Sharif AI Challenge 2018

  در ادوار قبلی این مسابقه با نام جاواچلنج برگزار میشد و زبانهای دیگیر در سالهای بعد اضافه شد.

برنامه

روز جزئیات
10 بهمن آغاز ثبت نام مرحله غیرحضوری
14 بهمن - 2 اسفند مرحله ی غیر حضوری
18 و 19 اسفند مرحله‌ی حضوری در دانشگاه صنعتی شریف